Dead Can Dance:The Song of the Sibyl

From Lyriki
Jump to navigation Jump to search
“The Song of the Sibyl”
Artist: Dead Can Dance
Albums: Aion (1990)
A Passage in Time (1991)
Toward the Within (1994)

Al jorn del judici
Parrá qui haurá fet servici

Un rei vendrá perpetual
Vestit de nostra carn mortal
Del cel vindrá tot certament
Per fer del segle jutjament

Ans que el judici no será
Un gran senyal se mostrará
Lo sol perdrá lo resplendor
La terra tremirá de por

Aprés se badará molt fort
Amostrant-se de greu conhort
Mostrar-se han ab crits i trons
Les infernals confusions

Del cel gran foc davallará
Com a sofre molt pudirá
La terra cremará ab furor
La gent haurá molt gran terror

Aprés será un fort senyal
D'un terratrémol general
Les pedres per mig se rompran
I les muntanyes se fondran

Llavors ningù tindrá talent
D'or, riqueses ni argent
Esperant tots quina será
La senténcia que es dará

De morir seran tots sos talents
Esclafir-los han totes les dents
No hi haurá home que no plor
Tot lo mo'n será en tristor

Los puigs i plans seran iguals
Alli seran los bons i mals
Reis, ducs, comtes i barons
Que de llurs fets retran raons

Aprés vindrá terriblement
Lo fill de de'u omnipotent
De morts i vius judicará
Qui be' haurá fet alli es parrá

Los infants qui nats no seran
Dintre ses mares cridaran
I diran tots plorosament
"Ajuda'ns, de'u omnipotent"

Mare de de'u, pregau per no's
Puix so'u mare de pecadors
Que bona senténcia hajam
I paradis possejam

Vosaltres tots qui escoltau
Devotament a de'u pregau
De cor ab gran devocio'
Que us porte a salvacio


Live Version

Al jorn del judici
Parrà qui avrà fet servici

Jesucrist
Rei universal home
I ver Déyou
Eternal
Del cel vindrà
Per a jutjar
I a cada you
Lo just darà

Al jorn del judici
Parrà qui avrà fet servici

Vosaltres
Tots qui escoltau
Devotament a Déyou
Pregau de cor ab gran devocio
Que us porte a salvacio

Al jorn del judici
Parrà qui avrà fet servici


Translation from Catalan

On the day of judgement
The good will go to heaven for their service

An eternal king will come
Dressed in our mortal flesh
He will come from heaven certainly
To pass judgement on the century

Before judgement is passed
A great sign will show itself
The sun will lose its shine
The earth will tremble with fear

After will come mighty thunder
A sign of great wrath
In an infernal confusion
Lightning and cries will resound

A great fire will come down from heaven
In a stink of sulphur
And the earth will burn furiously
And great terror will afflict people

After will come the terrible signal
Of a great earthquake
As rocks shatter
And mountains collapse

Then no-one will have pieces of gold
Silver or riches
And everyone will await
The sentence

Death will leave them without a penny
And will crush them all
There will remain only men in tears
And sadness will cover the world

The plains and peaks will be all the same
Good and evil will reach them both
Kings, dukes, counts and barons
Will have to account for their actions

And then will come impressively
The Son of God omnipotent
He will judge the dead and the living
The good will go to Heaven

Children not yet born
Will cry from their mother's wombs
And with the crying say
"Help us, God, omnipotent"

Mother of God, pray for us
You, the Mother of sinners
May the sentence be merciful
May Paradise be open to us

You, who listen to everything
Pray God with all devotion
With all your heart and fervour
That we should be saved