Clannad:Mhorag's Na Horo Gheallaidh

From Lyriki
Revision as of 07:51, 13 August 2006 by Smar (talk | contribs) (autogenerated page)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Information This page was auto generated and its contents should be reviewed.
Please, take the time to ensure the page content is mostly correct and that there isn't another page for this song.
You may then remove this warning by editing the page contents and deleting the {{autoGenerated}} tag.
“Mhorag's Na Horo Gheallaidh”
Artist: Clannad


Mhórag Bheag a'chúl dualaich
Gu dé dh'fhág an gruaim air t'aire

'G iomain a chruaidh-laoidh gu buaile
'S nach fhaic mi mo luaidh a dh 'fhearaibh

'G iomain a chruidh-laoidh gu áiridh
'S nach fhaic mi mo ghradh a dh'fhearaibh

Suithadaibh luadhaibh an cló
Gu deise phósaidh dha mo leannan

Chan eil mo leannan-sa ga h-iarraidh
Tháté liath aige 's té thartáin

Tha té úr am búth an táilleir
'S thig I an diugh na 'maireach dhachaidh